energetikai tanúsítvány változások 2023

Jelentős változások az energetikai tanúsítványokkal kapcsolatban

2023.május 25-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában a Kormány 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról. A módosítás 2023. november 1-jén lép hatályba.

ami nem változik:

A 176/2008. (VI. 30.) rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.” Forrás: https://magyarkozlony.hu/

Új kategória2023. november 1-jétől.

Részletesebb, több oldalas energetikai tanúsítványok lesznek.

Újra egy betűjel jelzi a hatékonysági kategóriákat.

Az energetikai tanúsítvány 5 évig érvényes (10 év helyett).

Ha a tanúsítvány hatálya alatt a rendeletben meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított tanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén, mely időponton túl e célból új tanúsítványt kell készíteni.

Ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani.

Ha a tanúsítást megelőzően a tanúsító helyszíni szemlét tart, annak időpontját a tanúsítványon feltünteti.

A Tan. R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Rend.) alapján kell elkészíteni.
(1a) A tanúsítvány kötelezően alkalmazandó tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.
(1b) A tanúsítványnak tartalmaznia kell
a) az (1c) bekezdés szerinti összefoglaló lapot,
b) a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység határoló és nyílászáró szerkezeteinek, valamint
az épülettechnikai rendszereinek tanúsítás idején meglévő állapotának adatait,
c) az energiafelhasználási adatokat a tanúsított épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahordozónkénti
számított energiafogyasztásáról és felhasználási céljairól,
d) a 6. § (4) bekezdése szerinti korszerűsítési javaslatokat,
e) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotódokumentációt,
f ) a közérdekű nyilatkozatok és – ha az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai jellemzője nem a Rend. szerinti honlapon feltüntetett számítási módszer szerint kerül meghatározásra – az alkalmazott szabványok listáját, valamint

g) a mintalapokat az épülettechnikai rendszerek, alternatív energiák, szerkezeti elemek, valamint épülettípusok ikonjaival.
(1c) A tanúsítvány összefoglaló lapján fel kell tüntetni
a) a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység 1. melléklet 1. pontjának „Összefoglaló lap” szerinti adatait,
b) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotót,
c) a 4. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági kategóriákat,
d) a Rend.-ben a jelentős felújításokra és az új épületekre meghatározott követelmények adatait,
e) a tanúsító adatait,
f ) a tanúsítvány kiállításának időpontját,
g) a 9/A. § szerinti azonosító kódot, valamint
h) a tanúsítványnak az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv által működtetett online felületen történő elérhetőségére utaló QR-kódot.
(1d) A tanúsítvány nyomtatott változatát – az (1b) bekezdés g) pontjában meghatározott mintalapok kivételével – a tanúsító a megrendelő részére közvetlenül is átadja. Az (1b) bekezdés g) pontjában meghatározott mintalapok
az (1c) bekezdés h) pontja szerinti QR-kóddal elérhető online felületen tekinthetők meg.”
(2) A Tan. R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek.”
(3) A Tan. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni a tanúsítvány összefoglaló lapjának az (1c) bekezdés szerinti – személyes adatnak nem minősülő – tartalmi elemeit
a) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épület és
b) a tanúsítvánnyal rendelkező, 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület esetében.
(5a) Az (5) bekezdés szerinti kifüggesztés során az 1. melléklet szerinti arculati elemek alkalmazása nem kötelező.”
3. § A Tan. R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A tanúsítványt – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az épület egészére kell kiállítani.
(2) Ha a tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása miatt kerül sor, a tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani.
(3) A tanúsítványon feltüntetett követelményértékeket a Rend. új épületekre, valamint a meglévő épületek jelentős felújítására vonatkozó előírásai alapján, az energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátás szerinti besoroláshoz
(a továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértékeket a Rend. összesített energetikai jellemzőre, valamint fajlagos szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó előírásai alapján kell meghatározni. A kategóriába sorolás további részletszabályait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A tanúsítványon az energetikai szempontból mértékadó határoló szerkezeteket és épülettechnikai rendszereket felhasználási célonként hatékonyság szerint be kell sorolni. Mértékadó határoló szerkezetnek minősül a legnagyobb összfelületű nyílászárótípus, homlokzati fal, lapostető, fűtött tetőteret határoló szerkezet, padlás és búvótér alatti födém, árkád és áthajtó feletti födém, alsó zárófödém fűtetlen terek felett, továbbá azon határoló és nyílászáró szerkezetek, amelyek összfelülete meghaladja az épület lehűlő felületének 10%-át. A besorolás szabályait a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.”

 

Hozzászólások lezárva.